Головна

Щоквартальний науковий журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» cоціально-політичний журнал, що представляє результати фундаментальних наукових і прикладних досліджень в області філософських наук, які проводяться в Україні та світі. Особлива місія журналу спрямована на розвиток сучасного гуманітарного знання, всебічне висвітлення проблеми гуманізації суспільства, аналіз сутності й специфіки соціалізації.

У науковий журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і розробок з філософії.

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International (Республіка Польща)

Видання інформує читачів про стан і перспективи розвитку гуманітарних наук, досягнення та проблеми вищої освіти в Україні й у світі. Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» адресований науковцям і викладачам ВУЗів, аспірантам і докторантам, студентам, молодим науковцям, організаторам і меценатам наукових досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти та культури. Видання надсилається в провідні наукові й освітні установи зарубіжних країн, найбільші національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури й установи, що працюють у сфері науки та освіти.

Перший номер журналу вийшов у 1996 році. Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для публікацій основних результатів дисертацій на здобуття вчених ступенів доктора наук і кандидата наук.

Наукова концепція, що визначає відбір матеріалів для публікації, та навколо якої відбувається заочний діалог авторів і читачів цього видання, будується на визнанні того, що в XXI столітті наукова й освітня діяльність не може далі спиратися на безумовний пріоритет знання і має висунути на передній план проблему розуміння, мультикультуралізму. В нерозривному союзі пізнання, розуміння та їх сприйняття в практичній людській діяльності (вміння) бачиться головний напрямок освітньої трансформації, яка повинна перетворити і систему освіти, і підхід до наукових досліджень. Сьогодні криза розуміння має глобальний характер, і її подолання є найважливішим та пріоритетним завданням гуманітарних наук і системи освіти, насамперед вищої школи.

В журналі надається особливе значення аналізу факторів і умов, що формують освічену людину в XXI столітті, характеристик нових викликів і ризиків інформаційного суспільства, теоретико-методологічних основ гуманітарних наук у новому інтелектуальному та комунікаційному середовищі.

Унікальність журналу визначається його оригінальними публікаціями з ряду актуальних наукових тем, серед яких: трансформаційні процеси сучасного суспільства; дослідження молоді; різноплановий моніторинг студентства та змін в освіті в умовах глобалізації, глокалізації та глоблокалізації; вивчення проблем сучасного українського суспільства; тезаурусний аналіз в гуманітарному знанні. Всі вони отримали визнання в науковому співтоваристві.

Редакційна колегія наукового журналу «Перспективи. Соціально-політичний журнал» керується в своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та іншими. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, Керівництву з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier.

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Google Scholar, США, CrossRef, США-Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Open Ukrainian Citation Index, WorldCat, США.

Видання відкрито для авторів з будь-яких науково-дослідних, науково-освітніх центрів, вузів України та зарубіжжя.

 

Головний редактор Петінова Оксана Борисівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»