Головна

Щоквартальний науковий журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» cоціально-політичний журнал, що представляє результати фундаментальних наукових і прикладних досліджень в області філософських наук, які проводяться в Україні та світі. Особлива місія журналу спрямована на розвиток сучасного гуманітарного знання, всебічне висвітлення проблеми гуманізації суспільства, аналіз сутності й специфіки соціалізації.

У науковий журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і розробок з філософії.

Мова – українська або англійська.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International (Республіка Польща)

Видання інформує читачів про стан і перспективи розвитку гуманітарних наук, досягнення та проблеми вищої освіти в Україні й у світі. Журнал «Перспективи. Соціально-політичний журнал» адресований науковцям і викладачам ВУЗів, аспірантам і докторантам, студентам, молодим науковцям, організаторам і меценатам наукових досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти та культури. Видання надсилається в провідні наукові й освітні установи зарубіжних країн, найбільші національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури й установи, що працюють у сфері науки та освіти.

Перший номер журналу вийшов у 1996 році. Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для публікацій основних результатів дисертацій на здобуття вчених ступенів доктора наук і кандидата наук.

Наукова концепція, що визначає відбір матеріалів для публікації, та навколо якої відбувається заочний діалог авторів і читачів цього видання, будується на визнанні того, що в XXI столітті наукова й освітня діяльність не може далі спиратися на безумовний пріоритет знання і має висунути на передній план проблему розуміння, мультикультуралізму. В нерозривному союзі пізнання, розуміння та їх сприйняття в практичній людській діяльності (вміння) бачиться головний напрямок освітньої трансформації, яка повинна перетворити і систему освіти, і підхід до наукових досліджень. Сьогодні криза розуміння має глобальний характер, і її подолання є найважливішим та пріоритетним завданням гуманітарних наук і системи освіти, насамперед вищої школи.

В журналі надається особливе значення аналізу факторів і умов, що формують освічену людину в XXI столітті, характеристик нових викликів і ризиків інформаційного суспільства, теоретико-методологічних основ гуманітарних наук у новому інтелектуальному та комунікаційному середовищі.

Унікальність журналу визначається його оригінальними публікаціями з ряду актуальних наукових тем, серед яких: трансформаційні процеси сучасного суспільства; дослідження молоді; різноплановий моніторинг студентства та змін в освіті в умовах глобалізації, глокалізації та глоблокалізації; вивчення проблем сучасного українського суспільства; тезаурусний аналіз в гуманітарному знанні. Всі вони отримали визнання в науковому співтоваристві.

Редакційна колегія наукового журналу «Перспективи. Соціально-політичний журнал» керується в своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та іншими. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, Керівництву з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier.

Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено наукове видання: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна, Google Scholar, США, CrossRef, США-Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Open Ukrainian Citation Index, WorldCat, США.

Видання відкрито для авторів з будь-яких науково-дослідних, науково-освітніх центрів, вузів України та зарубіжжя.

 

Головний редактор – Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна)