Випуск № 1. 2014 р.

Завантажити номер одним файлом

КОНЦЕПЦІЯ ЖУРНАЛУ «ПЕРСПЕКТИВИ»

Адуло Тадеуш Іванович
ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНЕ ОСЯГНЕННЯ СОЦІУМУ: ЧИ ЗДАТНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ВИРІШУВАТИ ЦЕ ЗАВДАННЯ?

Балашенко Інна Валеріївна
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Борінштейн Євгеній Руславович
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЛЕГОМЕНИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Бродецька Юлія Юріївна
ДЕФОРМАЦІЯ ВЕКТОРІВ ЦІЛІСНОСТІ: ВІД ТВОРЕННЯ ДО СПОЖИВАЦТВА

Буланова-Дувалко Людмила Федорівна
КОНЦЕПТ ЖІНОЧОГО В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Гансова Емма Августівна, Паламарчук Галина Тимофіївна
СИСТЕМНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Гедікова Наталя Пилипівна
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дидишко Иосип Иосипович
ДЖЕРЕЛА СОЦІОТЕХНІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В РОЗУМІННІ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОСФЕРА

Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна
АНАЛІЗ СПОСОБУ СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ В РАМКАХ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ

Казаков Мстислав Андрійович
ГНОСЕОЛОГІЯ ТА ДІАЛЕКТИКА: ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ КРИТЕРІЮ ВЕРИФІКАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Конох Микола Семенович, Кравцов Юрій Сергійович
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПІДСТАВИ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

Крапівник Ганна Олександрівна
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПРОСТОРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ

Куценко Вікторія Юріївна
СПІВВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАЧАЛ У ПРАВОСЛАВНІЙ АСКЕТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ІСІХАЗМУ)

Літінська Надія Вікторівна
КІНЕМАТОГРАФІЧНА ФОРМА АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Пальчинська Мар'яна Вікторівна
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: НОВА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Поліщук Наталя Володимирівна, Мосієвич Олександр Степанович, Панченко Ігор Михайлович
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І СТАНОВЛЕННЯ КОСМІЧНО-ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО

Рудакова Ірина Вікторівна
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНУ ПРИРОДУ НАЦІОНАЛІЗМУ

Сакун Айта Валдурівна
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ В СИМВОЛАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Суріна Ганна Юріївна
ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ

Устич Сергій Іванович
СУЧАСНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Черепанова Світлана Олександрівна
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ І ПІЗНАВАЛЬНИЙ ДОСВІД СУБ’ЄКТА КУЛЬТУРИ

Чернега Тетяна Миколаївна
ДО ПРОБЛЕМИ З’ЯСУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ АНТРОПНОГО КОСМОЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ.

Чуйкова Олена Володимирівна
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР НООЕТИЧНИХ ІДЕЙ: ПАСІОНАРІЙ, ЛЮДИНА ВИЖИВАННЯ (SURVIVALIST), “СОЛЯРИСТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО”, “НООЕТИЧНА ЛЮДИНА”, ХРИСТОПОДІБНА ЛЮДИНА (В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ, А. ШВЕЙЦЕР) У ПОШУКАХ НООЕТИЧНОЇ “НОВОЇ ЛЮДИНИ”

Щудло Світлана Андріївна
У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Борінштейн Євгеній Руславович
Рецензія на монографію Віктора Івановича Ворнікова, кандидата філософських наук, «Социокультурные основания конвенциональности в обществе: конвенция и толерантность».

Пунченко Олег Петрович
Рецензія на монографію Віктора Івановича Ворнікова, кандидата філософських наук, «Социокультурные основания конвенциональности в обществе: конвенция и толерантность»

Халапсіс Олексій Владиславович
Рецензія на монографію доцента кафедри філософії та права Дніпродзержинського державного технічного університету Кравцова Юрія Сергійовича «Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини»

ДОДАТОК №1. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості», 25-26 березня 2014 р.

Басова Олена Юріївна
Cистема виховання учнів у позакласній роботі на прикладі НВК «Хабад»

Муляр Володимир Ілліч
Самореалізація особистості як орієнтаційно-смисловий стрижень її соціалізації в освітньому просторі

ДОДАТОК №2. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», 29-30 травня 2014 р.

Наумкіна Світлана Михайлівна
Відкритість влади як принцип демократичного врядування

Начев Андрій Петрович
Самореалізація особистості в процесі інформатизації суспільства

Праведна Н. П.
Регулювання якості освіти (соціально-філософський аналіз)