Випуск № 4. 2012 р.

Завантажити номер одним файлом

Алаликіна О.М.
ІНТЕРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бабіна В. О.
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Власенко К. Г.
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Долженков О.О.
УКРАЇНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА І РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

Єфіменко С.А.
РАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНСТИТУТІВ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ

Закревський В. Є.
СУЧАСНИЙ ГУМАНІЗМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ КОНОТАЦІЇ

Лісеєнко О. В.
ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Малоіван І. Б.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ДЕЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІГОР

Мандзій Л.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Мікулінська О.С.
СТРАТЕГІЯ КУРИКУЛЯРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІХ ВІДНОСИН

Міталі Л. С.
БІНАРНІ ПОГЛЯДИ НА «ЧОЛОВІЧЕ» ТА «ЖІНОЧЕ» В АНТИЧНІЙ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Мілюкова А. О.
СПЕЦИФІКА І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Начев А. П.
КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В АКСІОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Олійник М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Русяєва М. В.
ТРАГЕДІЙНА СЕМАНТИКА В ТВОРЧОСТІ К. МОНТЕВЕРДІ: МУЗИЧНО-РИТОРИЧНІ ФІГУРИ

Семченко О. А.
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМІДЖЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Сокур О.В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ

Титов П. Б.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Ханстантинов В.О.
ПЛЮРАЛІСТИЧНЕ ЖИТТЄРОЗУМІННЯ ЯК КОГНІТИВНЕ ПІДГРУНТЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Черопіта Т. Н.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Шаталюк С. Д
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2-3 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ (ДОДАТОК)

Гадомська Ю. П.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Семитоцкая В. П.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУ ВРЕМЕНИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Старовойтова І. І.
«ГУМАНІСТИЧНІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕАЛИ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ»

Тодорова С. М.
ПРО ЗНАЧИМІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ

Третяк В. В.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Ушакова К.В.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ

Ушакова Ю.А.
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМА СМЕНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ

Ханжи В. Б.
СТРЕЛЫ АНТРОПНОГО ВРЕМЕНИ:ФИЗИЧЕСКИЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Цибра М. Ф.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Шестопал Т. П.
УКРАИНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ И ПАССИОНАРНОСТЬ:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Шилина Н. Е.
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Юшкевич Ю. С.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ